Sommerkurs Region Øst 2024

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst har gleden av å invitere til sommerkurs. Kursene arrangeres i perioden 8. – 12. mai 2024 på Eidene Røde Kors-senter på Tjøme.

Årets kurs:

 • Videregående førstehjelp (VFØR)
 • Idrettsskade
 • Sminke og markørkurs
 • Lagledelse søk og redning barmark (LSOR)
 • Operativ veiledning (KOV)

Velkommen på kurs!

Region Øst kursene er en tradisjon som startet tidlig i1950-årene og det er vi i kurskomiteen svært stolte av. Vi har fokus på å holde kurs av høy kvalitet og kan enda en gang tilby en kursrekke som er svært relevante for hjelpekorpsere som brenner for sine fagområder. Vi ønsker å tilby så mange som mulig utdanning og håper dere får et lærerikt og flott opphold sammen med oss. Vi håper å se deg på Eidene.

Kurskomiteens epostadresse er: regionostkurs@redcross.no
Viktig: Benytt det elektroniske søknadsskjemaet nevnt sist i invitasjonen, og sjekk praktisk info.

Videregående førstehjelp

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Instruktører og ressurspersoner som vil inneha lederfunksjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktleder, fagleder og lignende.
 • Personell som senere ønsker å utføre ambulanse- og henteoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering.
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengere tid eller lange transportetapper.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne ny kunnskap i førstehjelp og øke innsikt og forståelse for kroppens anatomi og fysiologi.
 • Deltakere skal bli fortrolige med bruk av primær og sekundær undersøkelse.
 • Deltakerne skal opparbeide seg kompetanse til å observere pasienter over tid og oppdage endringer i pasientens tilstand.
 • Deltakerne skal kunne prioritere mellom pasienter på en korrekt måte.
 • Deltakerne skal utøve hensiktsmessig førstehjelp i krevende situasjoner

Krav til deltakere:

 • Være godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i henhold til regelverket.
 • Ha besvart tilfredsstillende på arbeidshefte innen fastsatt tidspunkt
 • Videregående førstehjelp er et praktisk kurs som forutsetter at deltagerne har praktisk erfaring i behandling av pasienter. Det er vanskelig å sette absolutte krav om dette, da dette vil være avhengig av erfaringen førstehjelperen får gjennom deltagelse på f.eks. sanitetsvakter. For å delta på VFØR må kursdeltakeren ha god faglig kompetanse fra KFØR-nivå.
 • Gjennomgående for dette kurset er bruk av pasientundersøkelse som metode. For å få fullt utbytte av kurset er det derfor en stor fordel om kursdeltakeren har en del erfaring med pasientbehandling i praksis eller har trent mye på dette.

Det forventes at lokale ledere i hjelpekorpset gjør gode vurderinger på kandidatens praktiske erfaring når de meldes på kurset.
Deltakerne blir vurdert til bestått/ ikke bestått kurs.

Praktiske opplysninger:

 • Kurs start: Onsdag kl 18.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.500.- Inkl. opphold
 • Fagleder: Jøran Gaukelund

Arbeidsheftre

 • Som en del av søknaden må også arbeidshefte sendes inn før søknadsfristen.
 • Arbeidsheftet kan du laste ned her:www.hjelpekorps.org/filer/regionkurs/vfor-foroppgave-2020.docx
 • Det sendes til regionostkurs@redcross.no
 • Dersom arbeidsheftet ikke er levert innen søknadsfristen, vil søknaden ikke bli tatt i betraktning.

For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Idrettsskade

Kurset er for hjelpekorpsere som ønsker å øke egen kompetanse om muskel- og skjelettskader. Kurset omhandler noen vanlige akutte skader vi kan møte på i hjelpekorpssammenheng, fra mindre alvorlige skader som forstuing og muskelstrekk, til mer alvorlige skader som hodeskader, fallskader og bevisstløse pasienter. Kurset omfatter førstehjelp i de første timene etter en akutt skade. Dette danner grunnlaget for valg av behandlingsprinsipper. Kursets tilnærming baserer seg på symptomer og tegn. Hensikten med dette er å styrke deltakernes forutsetninger for å gjøre selvstendige vurderinger innen førstehjelp. Forebygging og rehabilitering etter skade, deriblant taping, er ikke berørt i dette kurset.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne

 • ha utvidet forståelse for kroppens fysiologi og anatomi, og hvordan dette, sammen med skademekanikk, påvirker utøvelsen av førstehjelp
 • gjenkjenne tegn og symptomer på noen vanlige akutte muskel- og skjelettskader
 • kunne anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter til å utøve hensiktsmessig førstehjelp ved noen vanlige akutte skader vi kan møte i hjelpekorpssammenheng
 • kunne gjøre selvstendige vurderinger i utøvelse av førstehjelp
 • være gode rollemodeller og utøvere av førstehjelp

Målgruppe

 • Aktive og godkjente medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som ønsker å øke sin kompetanse innen akutte muskel- og skjelettskader.

Krav til kursdeltakerne

 • For å delta på kurset må deltakerne
 • ha gyldig hjelpekorpsprøve/ID-kort
 • være faglig oppdatert og ha vedlikeholdt ferdigheter innen førstehjelp
 • utvise gode holdninger og verdier forenelig med å være hjelpekorpser
 • levere inn godkjent besvarelse på tilsendte foroppgaver innen fastsatt tidspunkt.1 Hvis besvarelsen ikke gjenspeiler kunnskapsnivået som forventes for å delta på kurset, må fagleder ta kontakt med kandidaten. Vedkommende skal oppfordres til å tilegne seg mer kunnskap innen kursstart og levere ny besvarelse, eller la kursplassen gå videre til en annen søker.

Arbeidsheftre

Praktiske opplysninger:
Kurs start torsdag 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: 2.500,- inkl. opphold.
Fagleder: Torfinn Bøe Henriksen

Operativ veiledning

Hensikten med kurset

Hovedverktøyet i Røde Kors sitt opplæringssystem er praktisk øving og konstruktive tilbakemeldinger. Gjennom tilrettelagt deling av erfaringer, diskusjon og refleksjon skal deltakerne bygge kompetansen påkrevd for å kunne gjennomføre operativ arbeid og ledelse på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. Veiledere med kompetanse inne operativ og praktisk veiledning er derfor bærebjelken i opplæringssystemet. Hensikten med kurset «Veiledning i operativt arbeid og ledelse» er å utdanne disse veiledere.

I starten hadde kurset fokus på deltagere med LSOR, men nå er det åpent for alle med videregående opplæring, enten det er LSOR, førstehjelp, vann eller skred.

Kurset har følgende overordnede målsetninger:

 • Utdanne kvalifiserte veiledere innen operativt arbeid og ledelse.
 • Bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning.
 • Bidra til en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse.
 • Være et forum for faglig oppdatering innen relevant teori, metode og erfaringsutveksling.
 • Bidra til videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors.
 • Bygge sosiale og faglige nettverk på tvers av distriktene og organisasjonsnivåene.

Hva forutsettes at du kan og hva vil du lære?

Kurset forutsetter at deltakerne har god operativ kompetanse og erfaring på videregående nivå (se målgruppen). Dette bygges det videre på med innføring i metodikk for operativ veiledning, herunder praktisk bruk av erfaringslæremodellen, observasjonsteknikker, spørsmålsteknikker, rolleforståelse og evaluering. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere gjennomføring av praktiske øvelser innen alle operative og praktiske fag som deltakeren selv behersker.

Hvem er målgruppen til kurset

Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset, inkludert men ikke avgrenset til:

Lagledelse søk og redning eller høyere
Videregående førstehjelp eller høyere
Videregående sjøredning eller høyere
Videregående elveredning eller høyere
Redning skred eller høyere
Kurset er innrettet mot «reflekterte praktikere» med gode relasjonelle evner og ønske om å bidra til andres faglige utvikling. Teorien er derfor redusert til et minimum der hensikten er å skape et felles språk og forståelse for hva operativ veiledning er og hvordan dette best gjennomføres.

Kursets pedagogikk baseres på samme grunnprinsipper som for operativ veiledning. Erfarne mentorer vil veilede deltakerne gjennom praktiske øvelser konstruert for å trene på spesifikke problemstillinger innen operativ veiledning.

Praktiske opplysninger:
Kurs start fredag 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: 1.700,- inkl. opphold.
Fagleder: Bent Hellum
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad
Kurslitteratur er boken «Veiledningsmetodikk» og den er inkludert i prisen nevnt over.

Sminke og markørtjeneste

Målgruppe:

Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
Medlemmer som ønsker å bidra til å skape realistiske øvelser for andre medlemmer.
Hensikt:

Kurset skal gi deltagerne kunnskap i å sminke realistiske skader
Deltagerne får en kort innføring i markørspill
Deltagerne får en kort innføring i øvelsesplanlegging.
Deltagerne får praksis i sminke og markørspill i samarbeid med VFØR.
Krav til deltagerne:

Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk
Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 13.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1.900.- Inkl. opphold
Fagleder: Heidi Risan Hagen
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Lagledelse søk og redning Barmark (LSOR)

Hensikt

Opplæringen skal gi deltakerne de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å lede frivillige mannskaper i de oppdrag som RKH tildeles under normale omstendigheter.

Mål

Deltakerne skal etter endt opplæring kunne utøve hensiktsmessig lederskap på lagsnivå innen ettersøking og skadestedsarbeid, som ivaretar hensynet til egne mannskapers sikkerhet samtidig som pålagte oppdrag utføres.

Deltakernes forutsetninger

Det påpekes at dette er et lederskapskurs. Det innebærer at de ulike ferdighetene som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten, skal deltakerne inneha før de starter på denne opplæringen. Det forutsettes der-for at deltakerne har gjennomført RKH sin grunnopplæring samt Kvalifisert søk og redning (KSOR)/Barmark C på lokalt nivå. Oppgaver i forkant av kurset må sendes inn for å delta på kurset. Arbeidsheftet kan fylle ut her.

Deltakerne blir vurdert til bestått/ ikke bestått kurs.

Arbeidsheftre

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 10.30. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 2.100.- Inkl. opphold
Fagleder: Bjørnar Bø
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Søknad

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema: https://forms.office.com/e/chdyeuQ3rL

Korpset må godkjenne søknaden din i forkant. Det er derfor viktig at du fyller ut navn og kontaktinfo til den som har godkjent søknaden. Alle søknader vil bli oversendt de respektive d-råd. Søknad er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kursene gjennomføres.
Søknadsfrist: 11. april

Målgruppe og krav
Målgruppene for Regionkursene er hjelpekorpsmedlemmer som ønsker å lære mer innenfor enkelte spesialfelt i hjelpekorpsarbeidet. Kursene er åpne for søkere fra hele landet, men ved fulle kurs vil kvalifiserte søkere fra region øst bli prioritert. Dersom det blir plass, vil også andre ledd innenfor organisasjonen få anledning til å delta.
Kravet for å bli med på kursene er at du er over 18 år ved kursstart, og har relevant bakgrunn og erfaring.

Medlemskontingent til Norges Røde Kors skal være betalt. Ta med gyldig ID-Kort som bevis på at du tilfredsstiller minstekrav som hjelpekorpsmedlem. Dette skal fremvises ved innsjekk. Husk forsikring av evt. korps og privat utstyr. Region Øst kursene har ingen forsikring utover Norges Røde Kors forsikring av mannskaper, og dekker dermed ikke ødelagt/skadet utstyr, heller ikke avmelding pga sykdom.

Det er ikke anledning til å ta med kjæledyr eller barn under kursoppholdet.

Deltagere og stab vil kunne bli lagt på rom med andre personer. Et evt enkeltromstillegg er på kr 350,- pr. natt. Det er ikke anledning til å overnatte på kursstedet utover de dagene man er på kurs.

Mail til kurskomiteen er: regionostkurs@redcross.no

Besøk også Region Øst på Facebook: www.facebook.com/hjelpekorps.region.ost

Kursstedet

Kurset arrangeres på Røde Kors-senteret på Eidene.

Rammeprogram:

Onsdag

12:30-13:30 Lunsj (kun stab)
17:00 Innsjekk rom
17:00-18:30 Middag

Torsdag

08:00-09:00 Frokost
12:30-13:30 Lunsj
14:00 Innsjekk rom
17:00-18:30 Middag

Fredag

07:00-08:00 Frokost
12:30-13:30 Lunsj
19:00-20:00 Middag
20:00 Sosialt samvær

Lørdag

07:00-08:00 Frokost
12:30-13:30 Lunsj
19:00-20:00 Middag
20:00 Sosialt samvær

Sømdag

07:00-08:00 Frokost
12:00-13:00 Lunsj

Kun veiledende tider. Avvik kan forekomme. Se info for hvert enkelt kurs og fra fagleder.