Sommerkurs Region Øst 2020

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst hadde gleden av å invitere til sommerkurs i 2020 på Stavern.

Vi beklager å måtte meddele at årets regionkurs i Stavern dessverre er avlyst grunnet situasjonen rundt koronaviruset (COVID-19).
Røde Kors nasjonalt har besluttet nye retningslinjer for samlinger, møter og kurs frem til 15. juni, som tilsier avlysning.
Vi vet at mange har gledet seg til årets kurs, men slik situasjonen er nå, så er dette eneste mulighet.
Det vil nærmere sommeren bli tatt en nærmere vurdering om vi kan arrangere kursene til høsten.
Klikk på lenken nedenfor for å lese mer om Røde Kors sine tiltak.
https://sway.office.com/IS0iTK23KvYRpkBm?accessible=true

Kursene arrangeres i perioden 20. – 24. mai 2020.

Årets kurs:

  • Videregående førstehjelp (VFØR)
  • Lagledelse søk og redning barmark (LSOR)
  • Pedagogikk
  • Operativ veiledning
  • Sminke og markørtjeneste
  • Idrettsskade
  • Kart, kompass og GPS
  • NGF og DHLR instruktørkurs
  • Psykososial/Selvmordsfare/Konflikthåndtering
  • Båtfører og VHF-kurs

Velkommen til Stavern!

Region Øst kursene er en tradisjon som strekker seg over 55 år tilbake i tid og det er vi i kurskomiteen svært stolte av. Vi bestreber oss på å holde kurs av høy kvalitet og kan enda en gang tilby en kursrekke som er svært relevante for hjelpekorpsere som brenner for sine fagområder. Vi ønsker å tilby så mange som mulig utdanning og håper dere får et lærerikt og flott opphold sammen med oss.

Hjelpekorpsenes fagkurs må man selvfølgelig ha relevant bakgrunn for å gå, mens øvrige kurs er åpne for alle deler av organisasjonen.
Da det er forskjellige oppmøtetider og priser på kursene, ber vi deg sjekke dette nøye ut for hvert kurs.

Kurskomiteens epostadresse er: regionostkurs@redcross.no
Viktig: Benytt det elektroniske søknadsskjemaet nevnt sist i invitasjonen, og sjekk praktisk info

Videregående førstehjelp

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Instruktører og ressurspersoner som vil inneha lederfunksjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktleder, fagleder og lignende.
 • Personell som utfører ambulanse- og henteoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering.
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengere tid eller lange transportetapper.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne ny kunnskap i førstehjelp og øke innsikt og forståelse for kroppens anatomi og fysiologi.
 • Deltakere skal bli fortrolige med bruk av primær og sekundær undersøkelse.
 • Deltakerne skal opparbeide seg kompetanse til å observere pasienter over tid og oppdage endringer i pasientens tilstand.
 • Deltakerne skal kunne prioritere mellom pasienter på en korrekt måte.
 • Deltakerne skal utøve hensiktsmessig førstehjelp i krevende situasjoner

Krav til deltakere:

 • Være godkjent medlem i Røde Kors Hjelpekorps i henhold til regelverket.
 • Ha besvart tilfredsstillende på arbeidshefte innen fastsatt tidspunkt
 • Videregående førstehjelp er et praktisk kurs som forutsetter at deltagerne har praktisk erfaring i behandling av pasienter. Det er vanskelig å sette absolutte krav om dette, da dette vil være avhengig av erfaringen førstehjelperen får gjennom deltagelse på f.eks. sanitetsvakter. For å delta på VFØR må kursdeltakeren ha god faglig kompetanse fra KFØR-nivå.
 • Gjennomgående for dette kurset er bruk av pasientundersøkelse som metode. For å få fullt utbytte av kurset er det derfor en stor fordel om kursdeltakeren har en del erfaring med pasientbehandling i praksis eller har trent mye på dette.
 • Det forventes at lokale ledere i hjelpekorpset gjør gode vurderinger på kandidatens praktiske erfaring når de meldes på kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1600.- Inkl. opphold
Fagleder: Elin Seim Epost: elin30seim@gmail.com

Som en del av søknaden må også arbeidshefte sendes inn før søknadsfristen. Arbeidsheftet kan du laste ned her, og det sendes til regionostkurs@redcross.no
Dersom arbeidsheftet ikke er levert innen søknadsfristen, vil søknaden ikke bli tatt i betraktning.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Instruktørkurs (pedagogikk)

Dette er et kurs i grunnleggende pedagogikk og didaktikk (undervisningslære), som erstatter tidligere instruktør trinn I og trinn II.

Hensikten med kurset er å styrke den pedagogiske kompetansen i Røde Kors ved å gi en grunnleggende faglig plattform for læring, metodikk og arbeidsverktøy i opplæringsarbeidet.

Kurset skal sette elevene i stand til å planlegge og gjennomføre leksjoner på organisasjonens kurs. Spesielt legger vi vekt på grunnleggende pedagogikk, metodevalg og leksjonsplanlegging.

Kurset er delt inn i tre deler.
Første del er gjennomgang av teori ved bruk av e-læring i forkant av kurset, del to er innleveringsoppgave etter e-læringen og del tre er gjennomføring av kurshelg.
I kurshelgen vil det benyttes en del gruppearbeid for å gi deltakerne gode muligheter til aktiv deltakelse.

Deltakerne bør være aktive Røde Kors Hjelpekorps medlemmer og ha spesiell interesse for å bli instruktør.
Deltakerne blir vurdert til bestått/ ikke bestått kurs.

Krav til deltakere før kursstart:

 • Gjennomføre e-læring
 • Levere tilfredsstillende besvarelse på innleveringsoppgaven

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 15.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1400.- Inkl. opphold.
Fagleder: Kathrine Hanssen Samland
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Operativ veiledning

Hensikten med kurset

Hovedverktøyet i Røde Kors sitt opplæringssystem er praktisk øving og konstruktive tilbakemeldinger. Gjennom tilrettelagt deling av erfaringer, diskusjon og refleksjon skal deltakerne bygge kompetansen påkrevd for å kunne gjennomføre operativ arbeid og ledelse på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. Veiledere med kompetanse inne operativ og praktisk veiledning er derfor bærebjelken i opplæringssystemet. Hensikten med kurset «Veiledning i operativt arbeid og ledelse» er å utdanne disse veiledere.

I starten hadde kurset fokus på deltagere med LSOR, men nå er det åpent for alle med videregående opplæring, enten det er LSOR, førstehjelp, vann eller skred.

Kurset har følgende overordnede målsetninger:

 • Utdanne kvalifiserte veiledere innen operativt arbeid og ledelse.
 • Bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning.
 • Bidra til en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse.
 • Være et forum for faglig oppdatering innen relevant teori, metode og erfaringsutveksling.
 • Bidra til videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors.
 • Bygge sosiale og faglige nettverk på tvers av distriktene og organisasjonsnivåene.

Hva forutsettes at du kan og hva vil du lære?

Kurset forutsetter at deltakerne har god operativ kompetanse og erfaring på videregående nivå (se målgruppen). Dette bygges det videre på med innføring i metodikk for operativ veiledning, herunder praktisk bruk av erfaringslæremodellen, observasjonsteknikker, spørsmålsteknikker, rolleforståelse og evaluering. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere gjennomføring av praktiske øvelser innen alle operative og praktiske fag som deltakeren selv behersker.

Hvem er målgruppen til kurset

Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset, inkludert men ikke avgrenset til:

 • Lagledelse søk og redning eller høyere
 • Videregående førstehjelp eller høyere
 • Videregående sjøredning eller høyere
 • Videregående elveredning eller høyere
 • Redning skred eller høyere

Kurset er innrettet mot «reflekterte praktikere» med gode relasjonelle evner og ønske om å bidra til andres faglige utvikling. Teorien er derfor redusert til et minimum der hensikten er å skape et felles språk og forståelse for hva operativ veiledning er og hvordan dette best gjennomføres.

Kursets pedagogikk baseres på samme grunnprinsipper som for operativ veiledning. Erfarne mentorer vil veilede deltakerne gjennom praktiske øvelser konstruert for å trene på spesifikke problemstillinger innen operativ veiledning.

Praktiske opplysninger:
Innsjekk fra Fredag 14:00. Kurs start kl 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: 1600,- inkl. opphold.
Fagleder: Kenneth Gulbrandsøy. Epost: kenneth.gulbrandsoy@rodekors.org
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad
Kurslitteratur er boken «Veiledningsmetodikk» og den er inkludert i prisen nevnt over.

Sminke og markørtjeneste

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Medlemmer som ønsker å bidra til å skape realistiske øvelser for andre medlemmer.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne kunnskap i å sminke realistiske skader
 • Deltagerne får en kort innføring i markørspill
 • Deltagerne får en kort innføring i øvelsesplanlegging.

Krav til deltagerne:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
 • Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 12.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1400.- Inkl. opphold
Fagleder: Camilla Riseo Michels. E-post: camillamilomichels@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

DSC_0358-sven-bruun-1000

Idrettsskade

Hensikt:
Idrettsskadekurs skal øke kompetansen hos hjelpekorpsere i Norge på de vanligste idrettsskadene vi møter på sanitetsvakter, konserter og lignende ut over den kompetansen de har fra Kvalifisert Førstehjelp.

Mål:
Deltakerne skal etter endt opplæring ha en utvidet kunnskap om idrettsskader og førstehjelpen til disse ut over det grunnleggende som ligger i den nye opplæringsplanen kvalifisert førstehjelp. Dessuten skal de ha en grunnleggende forståelse for anatomi, fysiologi og skademekanismer for å kunne yte best mulig førstehjelp til de mest vanlige idrettsskadene.

Deltakernes forutsetninger:
Kurset er for aktive, godkjente hjelpekorpsere i RKH, det betyr at de skal ha gjennomført og holdt vedlike kunnskapen i grunnopplæringen. De skal således etter den nye opplæringsplanen være kjent med PRICE-prinsippet på et grunnleggende nivå, samt kunne utføre primær og sekundær pasientundersøkelse.

Som en del av søknaden må også foroppgaver sendes inn før søknadsfristen. Link til foroppgaver kan du laste ned her, sammen med repetisjonshefte KFØR og tiltakskort som kan brukes som ressurs ved besvarelse. Den sendes til regionostkurs@redcross.no
Dersom foroppgaver ikke er levert innen søknadsfristen, vil søknaden ikke bli tatt i betraktning.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14:00 Pris: Kr 1400.- Inkl. opphold
Fagleder: Therese Dahl Kristensen. Epost: therese.dahl.kristensen@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Lagledelse søk og redning Barmark (LSOR)

Hensikt

Opplæringen skal gi deltakerne de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å lede frivillige mannskaper i de oppdrag som RKH tildeles under normale omstendigheter.

Mål

Deltakerne skal etter endt opplæring kunne utøve hensiktsmessig lederskap på lagsnivå innen ettersøking og skadestedsarbeid, som ivaretar hensynet til egne mannskapers sikkerhet samtidig som pålagte oppdrag utføres.

Deltakernes forutsetninger

Det påpekes at dette er et lederskapskurs. Det innebærer at de ulike ferdighetene som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten, skal deltakerne inneha før de starter på denne opplæringen. Det forutsettes der-for at deltakerne har gjennomført RKH sin grunnopplæring samt Kvalifisert søk og redning (KSOR)/Barmark C på lokalt nivå. Oppgaver i forkant av kurset må sendes inn for å delta på kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1600.- Inkl. opphold
Fagleder: Didrik Krager. Epost: djkrager@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Psykososial/Selvmordsfare/ Konflikthåndtering

Dette er en kurspakke som er satt sammen av tre kurs som tas etter hverandre.

Kurs start: Fredag kl 11.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1400.- Inkl. opphold

Psykososial påbygning

Dette er en påbyggingsmodul i psykososial førstehjelp. Kursets hensikt er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med berørte i timene og de første dagene etter at en krise eller katastrofe har funnet sted.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Målgruppe er frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i akutt krise.

Innhold

 • Repetisjon av Grunnkurs psykososial førstehjelp
 • Rollen som Røde Kors frivillig og førstehjelper
 • Hva skjer i hjernen, kroppen og med følelsene i akutte situasjoner
 • Psykososial støtte i ulike situasjoner og for ulike grupper
 • Ivaretakelse av hjelperen

Læringsmål. Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha fått forståelse for rollen som Røde Kors frivillig i akutte situasjoner hvor psykososial førstehjelp er nødvendig
 • Fått forståelse for hvordan kroppen reagere i akutt krise, og hva som er normale reaksjoner på unormale hendelser
 • Fått kjennskap og forståelse for akutte krisereaksjoner
 • Fått økt mestring i rollen som psykososiale førstehjelper
 • Fått kunnskap og forståelse for barn, ungdom og foreldre i akutt krise
 • Fått forståelse for reaksjoner i tiden etter den kritiske hendelsen
 • Fått forståelse for nødvendigheten og behovet for ivaretakelse av hjelperen og enkle verktøy til dette.

Tid og varighet: 7 timer undervisning, inkludert gruppearbeid og ferdighetstrening

Fagleder: Terje Torgersen

Samtale med personer i selvmordsfare

Hensikten med kurset er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Innhold

 • Fakta om selvmord og selvmordsforsøk
 • Holdninger til og oppfatninger om selvmordsatferd
 • Rollen som førstehjelper

Læringsmål. Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha fått grunnleggende kunnskap om selvmord og selvmordsforsøk
 • Fått bevissthet om egne holdninger og oppfatninger om selvmord
 • Fått kjennskap til kjennetegn ved personer i selvmordsfare
 • Fått trent seg på hvordan møte mennesker i selvmordsfare og hvordan intervenere i møte med personer i selvmordsfare

Tid og varighet: 6 timer undervisning, inkludert gruppearbeid og ferdighetstrening

Målgruppe:Frivillige i Røde Kors som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare.

Krav til forkunnskaper: Gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors, Gjennomført Grunnkurs førstehjelp

Fagleder: Jon Halvor Knutsen. Epost: jonhknut@gmail.com

Kurs i dialog og konflikthåndtering nivå 1

Innhold

 • Kunnskap om hva en konflikt er og vite hva som er forsterkere og dempere er i en konflikt
 • Kunnskap om Marshall Rosenbergs modell for ikke-voldelig kommunikasjon
 • Øvelse i å skille og uttrykke observasjoner, følelser, behov og ønsker
 • Øvelse i metoder for å identifisere følelser, behov og ønsker hos andre

Varighet: 3 timer.

Fagleder: Ragnar Bergersen

NGF og D-HLR instruktørkurs

Instruktørkurs NGF

Kurset starter torsdag kveld. Det går over to dager der del 1 gir innføring i ”Norsk grunnkurs i førstehjelp”, som er kursprogram på grunnleggende nivå. Selve førstehjelpskurset (deltakerkurset) er på minimum 5 timer og tar for seg livreddende førstehjelp som HLR, fremmedlegemer i luftveiene, sirkulasjonssvikt, trafikkulykker og dagliglivets skader.

Del 2 består av instruktøropplæring der deltakerne selv forestår instruksjon etter moderne pedagogiske prinsipper under veiledning.

Bestått kurs fører til kursbevis ”Instruktør Norsk Grunnkurs Førstehjelp (NGF).
Kurset byr på en undervisningsmetodikk som er praktisk og engasjerende og uten bruk av transparenter, PowerPoint eller kateterforelesninger.

Det må forventes å bruke noe tid til egne forberedelser etter del 1, da dere selv skal ha fremføringer i del 2.

Krav til deltagere:

 • Gjennomført NGF-kurset

D-HLR instruktørkurs

Kurset er for deg som skal undervise i DHLR (hjerte-lungeredning med defibrillering), og er basert på NRR.

Krav til deltagere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem

Praktiske opplysninger:

 • Pris: Kr 1400.- for pakke meg begge kursene, inkl. opphold. Det gis kanskje reisestøtte.
 • Kurs start NGF-instruktør: Torsdag kl 18:00. Kurs slutt: Lørdag 12:30
 • Kurs start D-HLR-instruktør: Lørdag kl 14.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00
 • Fagleder NGF: Arne Brenden.
 • Fagleder D-HLR: Arne Brenden.

Kart, Kompass og GPS

Hensikt:

 • Heve kompetansen for medlemmer slik at de kan orientere i variert terreng i krevende forhold ved hjelp av kart, kompass og GPS
 • Motivere for vedlikehold og videreutvikling av kunnskapen

Kurset baserer seg på det nye utdanningsprogramet i bruk av kart, kompass og GPS i Røde Kors, og gjennomgår

 • Modul 1 – Grunnleggende nivå kart og kompass (deler av modulen)
 • Modul 2 – Kvalifisert nivå kart og kompass
 • Modul 4 – GPS

Målsetning:
Etter endt opplæring skal deltagerne ha inngående kjennskap til bruk av kart, kompass og GPS i forbindelse med navigering i forskjellige vær og lysforhold, bruk og kjennskap til de mest brukte kartene (O-kart, M-711 kart elektroniske kart m.m.), oppbyggingen av kartene med symboler, farger m.m., topografi og hvordan ”lese” ett kart, de mest vanlig koordinatsystemene og oppbyggingen av disse, Sikkerhet i forbindelse med navigering i vanskelige forhold.

Forutsetning:
Medlemmer av hjelpekorpset med KSOR og ha grunnleggende kjennskap til bruk av GPS. Det vil brukt Garmin GPS’er under kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1.900.- Inkl. opphold
Fagleder: Håkon Juven Munkejord. Epost: hakon.juven.munkejord@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Båtfører og VHF-kurs

Dette er en kurspakke som er satt sammen av to kurs som tas etter hverandre.

Båtførerprøven

Båtførerprøven er en teoretisk prøve i grunnleggende sjømannskap. Det obligatoriske kravet til båtførerbevis gjelder båtførere som er født fra og med 1. januar 1980 og senere. Det er nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med lengde over 8 meter (opptil 15 meter) eller med motorkraft større enn 25 hestekrefter. Vi anbefaler likevel alle, uansett alder, å ta båtførerprøven for å øke kunnskapen knyttet til navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

Pensum til Båtførerprøven består av tre hovedelementer:

 1. Sjømannskap m.v.
 2. Lover og regler
 3. Navigasjon og kartlesing

Kurset avsluttes med eksamen på internett hos Norsk Test.

Målgruppe:

 • Hjelpekorpsere som skal føre fritidsbåter under sine aktiviteter.
 • Kursene dekker noen av kravene som stilles til båtførere i Røde Kors, men ikke alle.

Hensikt:
Kurset skal gi et minimum av kunnskap som er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg i båten. Under båtførerprøven testes kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs.

Krav til deltagere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem

Maritim VHF

Kurset Maritim VHF fører frem til VHF/SRC-sertifikat, som er internasjonalt og godkjent for bla. bruk i fritidsbåter, på skip og offshore.

Kurset avsluttes med eksamen på internett hos Telenor Kystradio.

Målgruppe:

 • Hjelpekorpsere som skal benytte maritim VHF under sine aktiviteter.
 • Kursene dekker noen av kravene som stilles til båtførere i Røde Kors, men ikke alle.

Hensikt:
Et VHF/SRC-sertifikat er et sertifikat som viser at du har tilegnet deg kunnskaper slik at du kan betjene maritim VHF-radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.
Å tilegne seg kunnskap om riktig bruk av VHF-radioen og de tjenestene du kan bruke er avgjørende for din trygghet til sjøs, ikke minst i nød- og assistansesituasjoner. Du lærer både hvordan en VHF-radio fungerer samt hva du kan bruke den til.

Krav til deltagere

 • Godkjent hjelpekorpsmedlem

Tider og priser:

 • Båtførerprøven fredag 1500 – lørdag 1700 – pris kr. 3 100,-
 • VHF lørdag 1800 til søndag 1400 – pris kr. 3 500,-
 • Pakken med begge kurs pris kr. 4 760,-

Alle priser inkluderer bøker, eksamensavgift og øvrig kursmateriell.

Søknad

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
For de hjelpekorpsrelaterte kursene gjelder: Korpset må godkjenne søknaden din i forkant. Det er derfor viktig at du fyller ut navn og kontaktinfo til den som har godkjent søknaden. Alle søknader vil bli oversendt de respektive d-råd. Søknad er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kursene gjennomføres.
Søknadsfrist: 3. april 2020.
Det er dessverre ikke mulig å se her hvem som har søkt.

Målgruppe og krav

Målgruppene for Regionkursene er hjelpekorpsmedlemmer som ønsker å lære mer innenfor enkelte spesialfelt i hjelpekorpsarbeidet. Kursene er åpne for søkere fra hele landet, men ved fulle kurs vil kvalifiserte søkere fra region øst bli prioritert. Dersom det blir plass, vil også andre ledd innenfor organisasjonen få anledning til å delta.
Kravet for å bli med på kursene er at du er over 18 år ved kursstart, og har relevant bakgrunn og erfaring.

Medlemskontingent til Norges Røde Kors skal være betalt. Ta med gyldig ID-Kort som bevis på at du tilfredsstiller minstekrav som hjelpekorpsmedlem. Dette skal fremvises ved innsjekk. Husk forsikring av evt. korps og privat utstyr. Region Øst kursene har ingen forsikring utover Norges Røde Kors forsikring av mannskaper, og dekker dermed ikke ødelagt/skadet utstyr, heller ikke avmelding pga sykdom.

Det er ikke anledning til å ta med kjæledyr eller barn under kursoppholdet. Det er ikke anledning til å overnatte i leiren utover de dagene man er på kurs.

Mail til kurskomiteen er: regionostkurs@redcross.no

Besøk også Region Øst på Facebook: www.facebook.com/hjelpekorps.region.ost

Kursstedet

Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.

stavern-flyfoto

JKØ ligger i Stavern, og er en tidligere militærleir med kasserner, kurslokaler, kantine og store uteområder. Stedet brukes nå til undervisning og ulike kurs og samlinger for politiet og andre organisasjoner. Overnatting skjer i rom med plass til 1-4 personer, med eget bad.

Adressen er: Helgeroveien 9. 3290 Stavern

Rammeprogram:

Onsdag

 • 18:00-20:00 Innsjekk og middag
 • 20:00- Kursåpning
 • Kursvise samlinger

Torsdag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 11:30-13:00 Lunsj
 • 12:00 Stabsmøte
 • 16:30-18:00 Middag

Fredag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 11:30-13:00 Lunsj
 • 12:00 Stabsmøte
 • 16:30-18:00 Middag
 • 20:00 Grilling og sosialt samvær

Lørdag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 11:30-13:00 Lunsj
 • 12:00 Stabsmøte
 • 16:30-18:00 Middag

Søndag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 11:30-13:00 Lunsj
 • 14:00 Kursavslutning

Kun veiledende tider. Avvik kan forekomme. Se info for hvert enkelt kurs og fra fagleder.