Sommerkurs Region Øst 2019

Røde Kors Hjelpekorps Region Øst har gleden av å invitere til sommerkurs i 2019 på Stavern.

Kursene arrangeres i perioden 29. mai – 2. juni 2019.

Årets kurs:

  • Videregående førstehjelp (VFØR)
  • Lagledelse søk og redning barmark (LSOR)
  • Instruktørkurs
  • Operativ veiledning
  • Sminke og markørtjeneste
  • Idrettsskade
  • Mental førstehjelp

Velkommen til Stavern!

Region Øst kursene er en tradisjon som strekker seg over 55 år tilbake i tid og det er vi i kurskomiteen svært stolte av. Vi bestreber oss på å holde kurs av høy kvalitet og kan enda en gang tilby en kursrekke som er svært relevante for hjelpekorpsere som brenner for sine fagområder. Vi ønsker å tilby så mange som mulig utdanning og håper dere får et lærerikt og flott opphold sammen med oss.

Hjelpekorpsenes fagkurs må man selvfølgelig ha relevant bakgrunn for å gå, mens øvrige kurs er åpne for alle deler av organisasjonen.
Da det er forskjellige oppmøtetider og priser på kursene, ber vi deg sjekke dette nøye ut for hvert kurs.

Kurskomiteens epostadresse er: regionostkurs@redcross.no
Viktig: Benytt det elektroniske søknadsskjemaet nevnt sist i invitasjonen, og sjekk praktisk info

Videregående førstehjelp

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Instruktører og ressurspersoner som vil inneha lederfunksjoner innen førstehjelpsfaget, herunder vaktleder, fagleder og lignende.
 • Personell som utfører ambulanse- og henteoppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver eller andre vaktoppdrag som kan medføre pasienttransport og pasienthåndtering.
 • Personell som skal håndtere pasienter i krevende situasjoner over lengere tid eller lange transportetapper.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne ny kunnskap i førstehjelp og øke innsikt og forståelse for kroppens anatomi og fysiologi.
 • Deltakere skal bli fortrolige med bruk av primær og sekundær undersøkelse.
 • Deltakerne skal opparbeide seg kompetanse til å observere pasienter over tid og oppdage endringer i pasientens tilstand.
 • Deltakerne skal kunne prioritere mellom pasienter på en korrekt måte.
 • Deltakerne skal utøve hensiktsmessig førstehjelp i krevende situasjoner

Krav til deltakere:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
 • Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk
 • Ha status: godkjent, som DHLR utøver
 • Levert tilfredsstillende besvarelse på arbeidshefte/deltakerhefte innen angitt tidsfrist.
 • Minimum 2 år praktisk erfaring som hjelpekorpsmedlem etter gjennomført kvalifisert førstehjelp

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1300.- Inkl. opphold
Fagleder:Erlend Schnell. Epost: erlendschnell@hotmail.com

Som en del av søknaden må også arbeidshefte sendes inn før søknadsfristen. Arbeidsheftet kan du laste ned her, og det sendes til regionostkurs@redcross.no
Dersom arbeidsheftet ikke er levert innen søknadsfristen, vil søknaden ikke bli tatt i betraktning.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Instruktørkurs (pedagogikk)

Dette er et kurs i grunnleggende pedagogikk og didaktikk (undervisningslære), som erstatter tidligere instruktør trinn I og trinn II.

Hensikten med kurset er å styrke den pedagogiske kompetansen i Røde Kors ved å gi en grunnleggende faglig plattform for læring, metodikk og arbeidsverktøy i opplæringsarbeidet.

Kurset skal sette elevene i stand til å planlegge og gjennomføre leksjoner på organisasjonens kurs. Spesielt legger vi vekt på grunnleggende pedagogikk, metodevalg og leksjonsplanlegging.

Kurset er delt inn i tre deler.
Første del er gjennomgang av teori ved bruk av e-læring i forkant av kurset, del to er innleveringsoppgave etter e-læringen og del tre er gjennomføring av kurshelg.
I kurshelgen vil det benyttes en del gruppearbeid for å gi deltakerne gode muligheter til aktiv deltakelse.

Deltakerne bør være aktive Røde Kors Hjelpekorps medlemmer og ha spesiell interesse for å bli instruktør.
Deltakerne blir vurdert til bestått/ ikke bestått kurs.

Krav til deltakere før kursstart:

 • Gjennomføre e-læring
 • Levere tilfredsstillende besvarelse på innleveringsoppgaven

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 15.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1100.- Inkl. opphold.
Fagleder: Kathrine H. Samland
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Operativ veiledning

Hensikten med kurset

Hovedverktøyet i Røde Kors sitt opplæringssystem er praktisk øving og konstruktive tilbakemeldinger. Gjennom tilrettelagt deling av erfaringer, diskusjon og refleksjon skal deltakerne bygge kompetansen påkrevd for å kunne gjennomføre operativ arbeid og ledelse på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. Veiledere med kompetanse inne operativ og praktisk veiledning er derfor bærebjelken i opplæringssystemet. Hensikten med kurset «Veiledning i operativt arbeid og ledelse» er å utdanne disse veiledere.

Tidligere har kurset hatt fokus på deltagere med LSOR, men i år blir det åpent for alle med videregående opplæring, enten det er LSOR, førstehjelp, vann eller skred.

Kurset har følgende overordnede målsetninger:

 • Utdanne kvalifiserte veiledere innen operativt arbeid og ledelse.
 • Bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning.
 • Bidra til en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse.
 • Være et forum for faglig oppdatering innen relevant teori, metode og erfaringsutveksling.
 • Bidra til videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors.
 • Bygge sosiale og faglige nettverk på tvers av distriktene og organisasjonsnivåene.

Hva forutsettes at du kan og hva vil du lære?

Kurset forutsetter at deltakerne har god operativ kompetanse og erfaring på videregående nivå (se målgruppen). Dette bygges det videre på med innføring i metodikk for operativ veiledning, herunder praktisk bruk av erfaringslæremodellen, observasjonsteknikker, spørsmålsteknikker, rolleforståelse og evaluering. Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere gjennomføring av praktiske øvelser innen alle operative og praktiske fag som deltakeren selv behersker.

Hvem er målgruppen til kurset

Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset, inkludert men ikke avgrenset til:

 • Lagledelse søk og redning eller høyere
 • Videregående førstehjelp eller høyere
 • Videregående sjøredning eller høyere
 • Videregående elveredning eller høyere
 • Redning skred eller høyere

Kurset er innrettet mot «reflekterte praktikere» med gode relasjonelle evner og ønske om å bidra til andres faglige utvikling. Teorien er derfor redusert til et minimum der hensikten er å skape et felles språk og forståelse for hva operativ veiledning er og hvordan dette best gjennomføres.

Kursets pedagogikk baseres på samme grunnprinsipper som for operativ veiledning. Erfarne mentorer vil veilede deltakerne gjennom praktiske øvelser konstruert for å trene på spesifikke problemstillinger innen operativ veiledning.

Praktiske opplysninger:
Innsjekk fra Fredag 14:00. Kurs start kl 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: 1200,- inkl. opphold.
Fagleder: Kenneth Gulbrandsøy. Epost: kenneth.gulbrandsoy@rodekors.org
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad
Kurslitteratur er boken «Veiledningsmetodikk» og den er inkludert i prisen nevnt over.

Sminke og markørtjeneste

Målgruppe:

 • Motiverte og aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.
 • Medlemmer som ønsker å bidra til å skape realistiske øvelser for andre medlemmer.

Hensikt:

 • Kurset skal gi deltagerne kunnskap i å sminke realistiske skader
 • Deltagerne får en kort innføring i markørspill
 • Deltagerne får en kort innføring i øvelsesplanlegging.

Krav til deltagerne:

 • Ha gjennomført og bestått kurs i Kvalifisert førstehjelp
 • Være godkjent medlem i hjelpekorps i hht. gjeldende regelverk

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 12.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1200.- Inkl. opphold
Fagleder: Henriette Flesaker Jansen.
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

DSC_0358-sven-bruun-1000

Idrettsskade

Hensikt:
Idrettsskadekurs skal øke kompetansen hos hjelpekorpsere i Norge på de vanligste idrettsskadene vi møter på sanitetsvakter, konserter og lignende ut over den kompetansen de har fra Kvalifisert Førstehjelp.

Mål:
Deltakerne skal etter endt opplæring ha en utvidet kunnskap om idrettsskader og førstehjelpen til disse ut over det grunnleggende som ligger i den nye opplæringsplanen kvalifisert førstehjelp. Dessuten skal de ha en grunnleggende forståelse for anatomi, fysiologi og skademekanismer for å kunne yte best mulig førstehjelp til de mest vanlige idrettsskadene.

Deltakernes forutsetninger:
Kurset er for aktive, godkjente hjelpekorpsere i NRKH, det betyr at de skal ha gjennomført og holdt vedlike kunnskapen i grunnopplæringen. De skal således etter den nye opplæringsplanen være kjent med PRICE-prinsippet på et grunnleggende nivå. Et oppgavehefte må besvares, innsendes og godkjennes før kursstart.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Torsdag kl 15:00. Kurs slutt: Søndag kl 14:00 Pris: Kr 1100.- Inkl. opphold
Fagleder:Jane Vammen Nordstrand Epost: jane@vammen.net
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Mental førstehjelp

POSOM – psykososial støtte og omsorg eller mental førstehjelp er en viktig del av førstehjelpen. Hvordan ta vare på involverte og pårørende, og ikke minst oss selv ved store psykiske påkjenninger?
To dagers kurs i mental førstehjelp med vekt på stressreaksjoner, forebyggelse, debriefing og behandling.
Kurset består av foredrag, kasuistikker, og gruppearbeid.
Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Fredag kl 16.00. Pris: Kr 900.- Inkl. opphold. Kurset er primært for ledere.
Fagleder: Michael Setsaas
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Lagledelse søk og redning Barmark (LSOR)

Hensikt

Opplæringen skal gi deltakerne de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å lede frivillige mannskaper i de oppdrag som RKH tildeles under normale omstendigheter.

Mål

Deltakerne skal etter endt opplæring kunne utøve hensiktsmessig lederskap på lagsnivå innen ettersøking og skadestedsarbeid, som ivaretar hensynet til egne mannskapers sikkerhet samtidig som pålagte oppdrag utføres.

Deltakernes forutsetninger

Det påpekes at dette er et lederskapskurs. Det innebærer at de ulike ferdighetene som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten, skal deltakerne inneha før de starter på denne opplæringen. Det forutsettes der-for at deltakerne har gjennomført RKH sin grunnopplæring samt Kvalifisert søk og redning (KSOR)/Barmark C på lokalt nivå. Oppgaver i forkant av kurset må sendes inn for å delta på kurset.

Praktiske opplysninger:
Kurs start: Onsdag kl 20.00. Kurs slutt: Søndag kl 14.00 Pris: Kr 1300.- Inkl. opphold
Fagleder: Didrik Krager. Epost: djkrager@gmail.com
For å søke på kurs, se avsnittet om søknad

Søknad

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema.
For de hjelpekorpsrelaterte kursene gjelder: Korpset må godkjenne søknaden din i forkant. Det er derfor viktig at du fyller ut navn og kontaktinfo til den som har godkjent søknaden. Alle søknader vil bli oversendt de respektive d-råd. Søknad er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for at kursene gjennomføres.
Søknadsfrist: 14. april 2019.
Sjekk at søknaden din ligger på listen her: http://bit.ly/1mVPuYt

Målgruppe og krav

Målgruppene for Regionkursene er hjelpekorpsmedlemmer som ønsker å lære mer innenfor enkelte spesialfelt i hjelpekorpsarbeidet. Kursene er åpne for søkere fra hele landet, men ved fulle kurs vil kvalifiserte søkere fra region øst bli prioritert. Dersom det blir plass, vil også andre ledd innenfor organisasjonen få anledning til å delta.
Kravet for å bli med på kursene er at du er over 18 år ved kursstart, og har relevant bakgrunn og erfaring.

Medlemskontingent til Norges Røde Kors skal være betalt. Ta med gyldig ID-Kort som bevis på at du tilfredsstiller minstekrav som hjelpekorpsmedlem. Dette skal framvises ved innsjekk. Husk forsikring av evt. korps og privat utstyr. Region Øst kursene har ingen forsikring utover Norges Røde Kors forsikring av mannskaper, og dekker dermed ikke ødelagt/skadet utstyr, heller ikke avmelding pga sykdom.

Det er ikke anledning til å ta med kjæledyr eller barn under kursoppholdet. Det er ikke anledning til å overnatte i leiren utover de dagene man er på kurs.

Mail til kurskomiteen er: regionostkurs@redcross.no

Besøk også Region Øst på Facebook: www.facebook.com/hjelpekorps.region.ost

Kursstedet

Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern.

stavern-flyfoto

JKØ ligger i Stavern, og er en tidligere militærleir med kasserner, kurslokaler, kantine og store uteområder. Stedet brukes nå til undervisning og ulike kurs og samlinger for politiet og andre organisasjoner. Overnatting skjer i rom med plass til 1-4 personer, med eget bad.

Adressen er: Helgeroveien 9. 3290 Stavern

Rammeprogram:

Onsdag

 • 18:00-20:00 Innsjekk og middag
 • 20:00- Kursåpning
 • Kursvise samlinger

Torsdag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 11:00-12:00 Innsjekk
 • 12:00-13:00 Lunsj
 • 12:20 Stabsmøte
 • 14:00-15:00 Innsjekk
 • 17:00-18:00 Middag

Fredag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 12:00-13:00 Lunsj
 • 12:20 Stabsmøte
 • 16:00-17:00 Innsjekk
 • 17:00-18:00 Middag
 • 20:00 Grilling og sosialt samvær

Lørdag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 12:00-13:00 Lunsj
 • 12:20 Stabsmøte
 • 17:00-18:00 Middag

Søndag

 • 07:00-09:00 Frokost
 • 12:00-13:00 Lunsj
 • 14:00 Kursavslutning

Kun veiledende tider. Avvik kan forekomme. Se info for hvert enkelt kurs og fra fagleder.